Krediti za biznis

Iskoristite podsticaj da napredujete:
odaberite odgovarajuću vrstu kreditiranja
Pošalji zahtev

Krediti za biznis

Iskoristite podsticaj da napredujete:
odaberite odgovarajuću vrstu kreditiranja
Pošalji zahtev

Dugoročni krediti za obrtna sredstva

Svrha:
 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje izvoza
 • ostale namene

Dugoročno kreditiranje za obrtna sredstva je prilagođeno klijentima koji žele veće rasterećenje tekućih obaveza kako bi se finasirale dugoročne potrebe preduzeća, finansiranje tkz. gvozdenih zaliha preduzeća, finasiranje dugoročnih poslova kao i dobijanje većeg prostora za akumulaciju sopstvenih slobodnih sredstava. Neophodno obezbeđenje je čvrst kolateral kao što su hipoteka višeg/nižeg reda, zaloga na opremi, robi (po vrednosti i ekonomskom veku trajanja prihvatljivom za Banku), potraživanja (zaloga na ugovorima, fakturama poverioca prihvatljivog za Banku)

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • devizni kredit (EUR, RUB)
Rok:
 • od 13 do 36 meseci
 • do 24 meseci u dinarama (bez valutne klauzule)
Grace period:
 • do 12 meseci

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva

Svrha:
 • finansiranje trenutnih potreba za obrtnim sredstvima
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Kratkoročno kreditiranje je prilagođeno tekućim potrebama i pruža mogućnost povećanja poslovanja i zarade uz veću stabilnost novčanih tokova i likvidnosti. Neophodni uslovi za dobijanje kredita su minimum 1 godina poslovanja (puna finansijska godina) uz ostvarene pozitivne poslovne rezultate i neto rezultat. Bonitet klijenta potrebno je da bude prihvatljiv za Banku.

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • devizni kredit (EUR, RUB)
Rok:
 • do 12 meseci
 • do 12 meseci u dinarama (bez valutne klauzule)
Grace period:
 • do 6 meseci

Okvirno obnovljivi krediti (revolving krediti)

Svrha:
 • finansiranje periodičnih potreba za obrtnim sredstvima
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • devizni kredit (EUR, RUB)
Rok:
 • do 24 meseci

Investicioni krediti

Svrha investicije:
 • kupovina opreme, vozila
 • kupovina i/ili izgradnja poslovnog prostora za sopstvenu upotrebu
 • refinansiranje sopstvene investicije

Dugoročno kreditiranje za investicije je namenjeno klijentima koji žele da finansiraju kupovinu opreme, izvrše adaptaciju/izgradnju/kupovinu poslovnog prostora, refinansiraju dugoročne obaveze pod povoljnijim uslovima za refinansiranje sopstvenih ulaganja ( u prethodne tri godine ). Učešće klijenta zavisi od namene kredita i njene opravdanosti uz fleksibilnost u odobravanju grejs perioda traženih sredstava. API Banka prati potrebe svojih klijenata i prilagođava uslove kreditiranja ekonomskoj opravdanosti investicija.

Valuta:
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • devizni kredit (EUR, RUB)
Rok:
 • do 60 meseci
 • bez grace perioda pri kupovine vozila
 • do 6 meseci u slučaju kredita za nabavku opreme i mašina, kupovinu
 • nepokretnosti za poslovanje
Grace period:
 • do 12 meseci za izgradnju poslovnog prostora

Okvirna kreditna linija

Svrha:
 • Za korišćenje različitih vrsta proizvoda:
 • kredita
 • akreditiva
 • garancija
 • biznis kreditnih kartica
 • eskont menica
 • overdraft kredita
 • faktoringa

Višenamenska kreditna linija predstavlja univerzalno rešenje namenjeno poslovanju svih preduzeća, jer obuhvata niz različitih finansijskih proizvoda. One mogu biti kratkoročne i dugoročne, u zavisnosti od potreba klijenta. Prednosti ovakvog proizvoda su jednokratno odobrenje, fleksibilnost pri raspolaganju odobrenim sredstvima, mogućnost korišćenja za različite namene itd.

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • devizni kredit (EUR, RUB)
Rok:
 • do 36 meseci
Isplata:
 • jednokratno u tranšama na račun klijenta u API Bank a.d. Beograd

Krediti pokriveni depozitom

Svrha:
 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje tekuće likvidnosti
 • finansiranje izvoza
 • ostale namene

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
 • dinari sa valutnom klauzulom
 • valuta *
Rok:
 • prema zahtevu klijenta
Grace period:
 • prema potrebama klijenta
Isplata:
 • jednokratno ili sukcesivno na račun klijenta u API Bank a.d. Beograd

Overdraft krediti

Svrha:
 • finansiranje obrtnih sredstava
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
Rok:
 • do 12 meseci

Eskont menica

Svrha:
 • kalkulacije bez dugova
 • jačanje pozicije novčanih tokova
 • pomoć pravnim licam u prodaji robe preko kredita
 • brzi pristup ka fondovima

Valuta:
 • dinari (bez valutne klauzule)
Rok:
 • do 90 dana
«АПИ Банк» особое внимание уделяет кредитованию и финансированию сельскохозяйственного производства, а также торговли с Российской Федерацией (импорт / экспорт в Российскую Федерацию). В нашем предложении включены кредиты на оборотные средства, порядок использования и график погашения которых следят за циклом от изначальной закупки до окончательной продажи. Условием для такого вида кредита, помимо приемлемой платежеспособности, является и то, что все операции и платежи осуществляются через «АПИ Банк». В связи с этим «АПИ Банк» также пошел навстречу своим клиентам тем, что предоставляет им возможность покупки и продажи рублей без комиссионных сборов.