Instrukcije za klijente tokom vanrednog stanja
06.04.2020

Instrukcija za isplatu gotovog novca

Za naše klijente koji su stariji od 65 godina, te im je dodatno ograničeno kretanje tokom trajanja vanrednog stanja, kao i za mlađe od 65 godina koji iz objektivnih razloga (izolacija, prebivalište u drugom gradu) nisu u mogućnosti da dođu u jednu od naših filijala, API banka  je omogućila:

 • Isplatu gotovog novca po osnovu novčanih sredstava sa dinarskih i deviznih računa,
 • Realizaciju naloga za prenos i novčanih doznaka;
 • Izdavanje i reizdavanje platne kartice i
 • Aktivaciju servisa elektronskog bankarstva.

Realizaciju navedenih usluga možete izvršiti:

 • davanjem jednokratnog punomoćja licu koje realizuje zahtevanu uslugu u prostorijama API BANKE;
 • zahtevanjem realizacije usluge isplate gotovog novca i isporuke platne kartice na kućnu adresu.

O načinima isplate sredstava, izdavanja i reizdavanja platnih kartica kojima ističe rok važenja ili aktivaciji servisa elektronskog bankarstva se možete izjasniti pozivom na sledeće telefonske linije:

 • 011/395 22 65
 • 011/395 22 67
 • 021/215 51 04
  (Linije su otvorene za pozive u periodu od 09:00h–13:00h radnim danima)

ili na mail adresu:

 Na raspolaganju su Vam dva načina isplate novčanih sredstava i to:

   1.  Isplata gotovog novca po osnovu penzije, isplate gotovog novca sa drugih dinarskih i deviznih računa odnosno realizacija naloga za prenos i novčane doznake u prostorijama banke, na bazi Jednokratnog punomoćja kojim se donosioc tj ovlašćeno lice ovlašćuje za podizanje novčanih sredsava sa računa korisnika odnosno realizaciju novčane doznake.

Ukoliko već imate drugu osobu ovlašćenu po svom računu, ta osoba može i dalje da raspolaže sredstvima kao i do sada i njima nije potrebno novo jednokratno punomoćje.

Pre nego što se opredelite za davanje ovlašćenja po vašem računu drugoj osobi, razmislite o efikasnijim načinima za raspolaganje svojim novcem kao što je platna kartica ili m-banking aplikacija.

Ukoliko ipak niste u prilici da koristite platnu karticu ili m-banking, onda možete da jednokratno ovlastite osobu od poverenja da podigne novac sa vašeg računa na sledeći način:

1) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu/punomoćje kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da jednom podigne novac sa bankovnog računa klijenta,

2) Osoba jednokratno ovlašćena da podigne novac dolazi u filijalu API banke sa originalnim potpisanim punomoćjem i ličnom kartom klijenta,

3) Ovlašćeni zastupnik klijenta u filijali prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu, ličnu kartu klijenta i punomoćje klijenta,

4) Zaposleni banke će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji banke, za finalnu proveru punomoćja pre isplate sredstava sa računa,

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru bankaru izdiktira svoje i lične podatke ovlašćenog lica, pa treba da te podatke ima pripremljene i pri ruci,

6) Punomoćje važi samo za jednu isplatu, a za svaku sledeću isplatu klijent treba da napravi novo punomoćje i ponavlja se ceo postupak od 1) do 5).

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da glasi ovako:

“Ja, _(ime i prezime)__, JMBG ______, br. lične karte _______, sa adresom stanovanja u ul. ___________________, opština ________________, ovlašćujem punomoćnika _____(ime i prezime ovlašćene osobe)__, JMBG ______________, br. lične karte _____________, sa adresom stanovanja u ul. __________________ opština ______________, da u moje ime i za moj račun podigne sredstva sa mog računa u API banci u iznosu od __________ dinara. Ovo punomoćje važi samo za jednokratno podizanje navedenog iznosa.
Datum: _________  Potpis klijenta: ______________”

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

  2.  Isplatom sredstava po osnovu penzije i sredstava sa dinarskih i deviznih računa na kućnu adresu korisnika

U slučaju zahteva za isplatu novčanih sredstava na kućnu adresu, Banka će najkasnije sutradan, u saradnji sa JP ’’Pošta Srbije’’ organizovati dostavu vrednosne pošiljke u okviru koje će se nalaziti i nalog za isplatu u tri primerka.

Prilikom uručenja novca, potpisujete tri primerka naloga za isplatu od kojih jedan primerak zadržavate za sebe, jedan zadržava JP ’’Pošta Srbije’’, a jedan se dostavlja povratno Banci kao dokaz o izvršenoj isplati.

U slučaju da je došlo do neuručenja, zaposleni JP ’’Pošta Srbije’’ ostavlja na datoj adresi izveštaj o prispeću, a pošiljka se čuva u nadležnoj organizacijonoj jedinici. Nakon što preuzmete izveštaj o pripeću, u obavezi ste da telefonskim putem kontaktirate Vašu nadležnu organizacionu jedinicu JP ’’Pošta Srbije’’ i dogovorite novi termin dostave pošiljke.

Napominjemo da je ova mera prvenstveno namenjena penzionerima. Klijenti koji putem računa u našoj banci ne primaju penziju, već imaju štedni račun i devizne prilive iz inostranstva, a imaju 65 godina ili više, mogu da putem jednokratnog punomoćja podignu maksimalno 80.000 dinara (odnosno iznos efektivnog stranog novca čija dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu NBS nije veća od 80.000 dinara) tokom jednog meseca, u jednoj banci.

Apelujemo na naše klijente da kad god je to moguće koriste beskontaktne ili digitalne kanale za raspolaganje svojim novcem, kao što su platne kartice, bankomati, m-banking i e-banking.

Instrukcija za preuzimanje platne kartice

Na raspolaganju su vam dva načina za izdavanje ili reizdavanje platne kartice

  1.  Ovlašćenje osobe od poverenja klijent obavlja na sledeći način:

1) Klijent pripremi jednokratnu pisanu izjavu u vidu punomoćja kojom ovlašćuje odabranu blisku osobu da podigne platnu karticu od API  banke zajedno sa pripadajućim PIN-om;

2) Osoba jednokratno ovlašćena da preuzme platnu karticu od API banke dolazi u filijalu API banke sa originalnim potpisanim punomoćjem, svojom ličnom kartom/pasošem i ličnom kartom/pasošem klijenta;

3) Lice koje je klijent ovlastio tim punomoćjem u filijali prilaže bankaru sopstvenu ličnu kartu/pasoš, ličnu kartu/pasoš klijenta i punomoćje klijenta;

4) Bankar će pozvati klijenta na broj telefona zaveden u evidenciji Banke, za finalnu proveru punomoćja pre izdavanja kartice sa pripadajućim PIN-om;

5) Klijent mora da u telefonskom razgovoru bankaru odgovori na nekoliko pitanja i time potvrdi svoju identifikaciju;

6) Ovlašćeno lice iz punomoćja može u ime i za račun korisnika zaključiti okvirni ugovor o izdavanju i korišćenju platne kartice samo ako je to izričito ovlašćeno punomoćjem.

PDF verziju teksta punomoćja možete preuzeti i odštampati sa ovog linka.

Punomoćje klijenta mora da bude svojeručno potpisano, a tekst može biti odštampan ili čitko ispisan rukom i treba da sadrzi sve elemente koji su navedenu u PDF verziji linka.

  2.  Izdavanje / reizdavanje platnih kartica na kućnu adresu korisnika

U slučaju zahteva za izdavanja platnih kartica na kućnu adresu korisnika kartice, Banka će u saradnji sa JP ’’Pošta Srbije’’ organizovati dostavu ponude za zaključenje Ugovora o platnoj kartici kao i ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice putem preporučene pošiljke. Takođe, banka će nakon potpisivanja Ugovora o izdavanju i korišćenju platne kartice i samu platnu karticu i PIN kod dostaviti klijentu putem JP ’’Pošta Srbije’’ .

Neophodno je da prilikom telefonskog razgovora potvrdite tačnu adresu za isporuku ponude, ugovora, platne kartice i PIN koda.

U slučaju da je došlo do neuručenja, zaposleni JP ’’Pošta Srbije’’ ostavlja na datoj adresi izveštaj o prispeću, a pošiljka se čuva u nadležnoj organizacijonoj jedinici. Nakon što preuzmete izveštaj o pripeću, u obavezi ste da telefonskim putem kontaktirate Vašu nadležnu organizacionu jedinicu JP ’’Pošta Srbije’’ i dogovorite novi termin dostave pošiljke.

U slučaju zahteva za isporuku na kućnu adresu reizdate kartice, Banka će nakon izrade i isporuke kartice na matičnu filijalu, a u saradnji sa JP „Pošta Srbije“ organizovati dostavu platne kartice i potvrde o uručenju kartice.

 

Instrukcija za aktivaciju elektronskog bankarstva

Ukoliko imate:

 • Otvoren račun u API banci;
 • Mail adresu;
 • Registrovan broj mobilnog telefona u Banci;
 • Pristup internetu.

API Banka vam omogućava jednostavnu i brzu aktivaciju servisa elektronskog i mobilnog bankarstva bez dolaska u prostorije banke u samo nekoliko koraka.

  1.  Potrebno je da preuzmete m-Banking aplikacije API banke sa jednog od dostupnih marketa, Google Play Store-a ili App Store-a.

  2.  Zahtev za uslugu možete podneti na jedan od sledećih načina:

1) Pozivom na kontakt centar 011 395 22 65, radno vreme kontakt centra od 09 – 13h, radnim danima

2) Slanjem zahteva na mail adresu stanovnistvo@apibank.rs

3) Registracijom na web stranici API banke na linku https://www.apibank.rs/stanovnistvo/e-banking/

*ukoliko odaberete opcije 1 ili 3 , kontaktiraće Vas zaposleni banke i dati Vam dalje instrukcije

  3.  Dobićete SMS kod na broj mobilnog telefona koji imate registrovan u Banci. Dobijeni kod unesite u polje predviđeno za to i odabirom dugmeta „DALJE“, Vaša registracija je završena.Potrebno je da nakon toga formirate vaše korisničko ime I šifru.

Dovoljno je da ispratite ove korake i aplikacija je spremna za korišćenje!

Kontakt telefon korisničke podrške 011 201 31 31