Tekući računi

prilagođeni Vašim potrebama
Otvorite račun

Tekući računi

prilagođeni Vašim potrebama
Otvorite račun

Pogodnosti

Poslovna kartica
Moderni elektronski servisi
Krediti za Vaš biznis
Pogodan sistem depozita za korporativne klijente
Niski operativni troškovi
Mreža bankomata

Dokumentacija za otvaranje računa

a) Rešenje o registraciji klijenta kod nadležnog organa (za klijente osnovane u protekla 3 meseca).

b) Izvod iz registra APR-a (Agencija za privredne registere) ili drugog nadležnog organa ne stariji od 3 meseca (za klijente osnovane ranije 3 meseca).

c) Izvod iz akta o osnivanju ili akt nadležnog organa o osnivanju pravnog lica.

d) Poreski identifikacioni broj (PIB), samo u slučaju kada je podatak nemoguće utvrditi iz izvoda APR-a.

e) Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje, ostalih zastupnika i prokurista (OP obrazac-overeni potpisi lica za zastupanje).

f) Izvod iz statistike za klijente koji se ne registruju kod APR-a.

g) Akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje (za klijente kod kojih ovaj podatak nije moguće utvrditi na osnovu podataka iz javnog registra).

h) Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta/pasoš).

i) Lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta/pasoš) za sva fizička lica koja su imaoci 25% ili više udela u kapitalu, akcija ili drugih prava u pravnom licu– stvarnih vlasnika / osnivača pravnog lica.

j) Za pravna lica koja su imaoci 25% ili više udela u kapitalu, akcija ili drugih prava u pravnom licu koje otvara račun, dokumentacija kao pod a, b, i c. Kada se u vlasničkoj strukturi domaćeg pravnog lica nalazi off shore pravno lice, dostavlja se dokumentacija iz matičnih zemalja na prethodno opisan način bez obzira na procenat učešća u vlasništvu.

k) Zahtev za otvaranje računa.

l) Karton deponovanih potpisa lica koja će raspolagati sredstvima sa računa.

m) Izjava o otvaranju računa pravnog lica / preduzetnika.

n) Prilikom utvrđivanja da li je klijent, stvarni vlasnik ili lice povezano sa klijentom politički izložene osobe, član uže porodice ili bliski saradnik politički izložene osobe, koriste se informacije o zaposlenju, Izjava klijenta o tome da li je neko u vlasničkoj strukturi politički izložene osobe ili lice povezano sa politički izložene osobe.

o) Podaci o osnivačima.

Napomene i izuzeci:
  • Ustanove ili zavodi koji se registruju kod Privrednog suda su u obavezi da dostave Rešenje o registraciji iz Privrednog suda. Ukoliko je Rešenje starije od 3 meseca, mora se dostaviti i Izvod ili potvrda iz Privrednog suda koja nije starija od 3 meseca, Izvod iz Zavoda za statistiku, PIB, OP obrazac i lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta /pasoš) zakonskih zastupnika.
  • Udruženja građana ili lokalne nevladine organizacije su u obavezi da dostave Rešenje iz APR-a, Akt o osnivanju, Izvod iz Zavoda za statistiku, ako klijent nije upisal delatnost u APR-u. One su u obavezi da dostave i OP obrazac i lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta /pasoš) zakonskih zastupnika.
  • Ukoliko se klijent registruje na osnovu Zakona, u obavezi je da dostavi Akt nadležnog organa o osnivanju, Akt kojim se imenuje zastupnik i Izvod iz Zavoda za statistiku, izvod iz Zakona, PIB, OP obrazac, lična dokumenta (fotokopija uz original na uvid lična karta /pasoš) zakonskih zastupnika.
  • Pravno lice u stečaju, dostavlja Rešenje o pokrenutom stečajnom postupku, Odluku o imenovanju stečajnog upravnika, OP obrazac stečajnog upravnika i lični dokument (fotokopija uz original na uvid lična karta /pasoš).

Pošaljite dokumentaciju elektronskim putem:

  • Preuzimite potrebnu dokumentaciju i sačuvajte je na Vašem računaru
  • Upišite podatke i sačuvajte popunjen dokument
  • Pošaljite zahtev i dokumentaciju elektronskim putem