Osigurajte bezbednost poslovanja i pomognite rastu

Vašeg biznisa
Otvori račun

Osigurajte bezbednost poslovanja i pomognite rastu

Vašeg biznisa
Otvori račun

Dokumentarno poslovanje

Obezbedite svoje poslovanje i naplatu ugovorenih proizvoda i usluga!

API Bank a.d. Beograd nudi niz kvalitetnih proizvoda u sferi dokumentarnog poslovanja, dostupnih kako uvoznicima, odnosno kupcima, tako i izvoznicima, odnosno prodavcima robe. Njihova osnovna uloga jeste zaštita kupaca i prodavaca, smanjenje rizika u naplati robe, ali i dodatna sigurnost prilikom nabavke robe.

Akreditivno poslovanje

API Bank a.d. Beograd otvara sve vrste neopozivih akreditiva poznatih u međunarodnoj praksi. Kao najznačajniji i najsigurniji način plaćanja i sredstvo obezbeđenja, akreditiv i prodavcu i kupcu pruža sigurnost prilikom realizacije ugovorenog posla.

 • Kupac je siguran da će dobiti robu kako je i ugovorio, bez rizika da unapred plati nešto što nije ni video.
 • Prodavac je siguran da će sigurno naplatiti isporučenu robu ako je sledio uputstva i uslove iz akreditiva.

Izdavanjem akreditiva Banka izdavalac po nalogu svog klijenta preuzima neopozivu obavezu da će na ugovoreni datum izvršiti plaćanje.

Dokumentacija potrebna za otvaranje akreditiva:

 • Nalog za izdavanje akreditiva, Dokument koji pokazuje postojanje pravnog posla sa ino partnerom (ugovor, faktura, ponuda I sl).

Ukoliko se radi o pokrivenim akreditivima, kao i u slučaju tzv. nepokrivenih akreditiva, klijent se može obratiti Sektoru poslovanja sa privredom za odobravanje kreditnog limita u cilju podrške realizacije datog posla.

Dokumentaciju je moguće popuniti elektronski:

 • Preuzimite potrebnu dokumentaciju i sačuvajte je na Vašem računaru.
 • Upišite podatke i sačuvajte popunjen dokument.
 • Odštampati ili poslati dokumentaciju elektronskim putem.

Garancije

Nostro garancije

Garancija je instrument obezbeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će na prvi poziv platiti utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa. Ukoliko prodajete, vršite uslugu, učestvujete na tenderu, vršite radove, kupujete uz avansno plaćanje, projektujete, postavljate novu opremu, API Bank a.d. Beograd Vam može ponuditi sledeće vrste garancija:

Činidbene garancije: devizne i dinarske

 • garancija za učešće na licitacijama
 • garancija za izvršenje posla
 • garancija za povraćaj avansa
 • garancija za kvalitet izvršenih radova u garantnom roku

Plative garancije:

 • garancija za uredno izmirenje ostalih novčanih obaveza iz poslovanja
 • garancija za otplatu kredita i kamate