Tekući računi

Široke mogućnosti
upravljanja sredstvima
Otvorite račun

Tekući računi

Široke mogućnosti
upravljanja sredstvima
Otvorite račun
Brzo i jednostavno
Otvorite tekući račun u API Banci i postanite klijent banke koja kontinuirano poboljšava kvalitet usluga korisnicima.
Jednostavan pristup
Naši tekući računi su kreirani tako da zadovoljavaju raznovrsne potrebe svih naših klijenata , omogućavajući jednostavan pristup širokom spektru savremenih bankarskih proizvoda i usluga.

Promena platnog računa

U skladu sa Zakonom o platnim uslugama, API Banka omogućuje korisnicima uslugu promene platnog računa.

Prenos platnog računa je jednostavan proces, jer sav posao oko administracije vrši banka u kojoj se otvara račun.

Promena platnog računa se može obaviti u domaćoj ili stranoj valuti, bez naknade.

Detaljnije informacije o usluzi promene računa možete pronaći ovde.


Prekoračenje po tekućem računu

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

Klijenti koji imaju otvoren tekući račun u API Banci mogu podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje nakon uplate prve plate. Visina dozvoljenog prekoračenja može iznositi maksimalno do visine prosečnih mesečnih ličnih primanja iz redovnog radnog odnosa za prethodnih 6 meseci.

Minimalna zarada: 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Obezbeđenje: 1 lična menica

Iznos: 5.000- 180.000 dinara
Rok korišćenja: maksimalno 12 meseci

Kamatna stopa:

  • Na dozvoljeno prekoračenje 24% godišnje, fiksna, nominalna kamatna stopa.
  • Na nedozvoljeno prekoračenje 40% godišnje fiksna kamatna stopa.
  • Naknada za obradu zahteva za dozvoljeno prekoračenje 1%, min RSD 200.

Garancija za depozit

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji «Agencija za osiguranje depozita».