Odlična odluka

za razvoj Vašeg biznisa
 • - Povećanje likvidnosti
 • - Poboljšavanje položaja na tržištu
 • - Do 90% od iznosa fakture
 • - Minimiziranje osetljivosti na variranje valute
Pošalji zahtev

Odlična odluka

za razvoj Vašeg biznisa
 • - Povećanje likvidnosti
 • - Poboljšavanje položaja na tržištu
 • - Do 90% od iznosa fakture
 • - Minimiziranje osetljivosti na variranje valute
Pošalji zahtev

Šta je faktoring?

1
Klijent (dobavljač) robe ili usluge prodaje ih kupcu (debitoru) i šalje fakturu.
2
Klijent šalje kopiju fakture i drugu dokumentaciju kojima se potvrđuje potraživanje u API Bank a.d. Beograd.
3
API Bank a.d. Beograd plaća klijentu depozit u iznosu od 70% do 90% od iznosa fakture umanjen na faktoring kamate.
4
Nakon datuma dospeća kupac plaća ukupan iznos fakture na račun API Bank a.d. Beograd.
5
API Bank a.d. Beograd plaća klijentu razliku u iznosu od 30% do 10% od iznosa fakture.
Kome će biti koristan faktoring?
Svakoj kompaniji sa postojećim komercijalnim ugovorima i dugoročnom poslovnom saradnjom sa svojim kupcima, kada imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom ili nameravaju da povećaju svoj obim prodaje.

Zašto je potreban faktoring?

Dobavljaču
 • Brzo povećanje obrtnih sredstava.
 • Konkurentna prednost sa odloženim plaćanjem.
 • Povećanje broja isporuka i rast prodaje.
 • Dodatni izvor finansiranja.
Kupcu
 • Rast broja nabavki.
 • Pogodni uslovi plaćanja za kupljenu robu.
 • Proširenje asortimana proizvoda.
 • Povećanje obima prodaje.
Potrebna dokumentacija
 • Upitnik za klijente (obrazac API Bank a.d. Beograd).
 • Zahtev za otkup kratkoročnih potraživanja (obrazac API Bank a.d. Beograd).
 • Fakture koje su predmet otkupa.
 • Komercijalni ugovor, overen i potpisan od strane klijenta i dužnika.
 • Otpremnice.
 • Kontrolnik izvoza.
 • Carinske isprave.
 • Potpisana i pečatirana saglasnost kupca.

Kako započeti faktoring u API Bank a.d. Beograd?

 • Popunite I dostaviti listu kupaca putem standardnog Upitnika.
 • Dobijte formalnu ponudu od strane API Bank a.d. Beograd sa uslovima za usluge faktoringa.
 • Sklopite ugovor o otkupu potraživanja.

API Bank a.d. Beograd za usluge faktoringa obračunava mesečnu kamatu u fiksnom iznosu, obračunatu na iznos isplaćenog avansa za period trajanja faktoringa do dospeća svake pojedinačne fakture. Kamata se utvrđuje u zavisnosti od boniteta klijenta.

Faktoring naknadu obuhvata jednokratnu naknadu za obradu zahteva za otkup kratkoročnih potraživanja i administrativne troškove po svakoj pojedinačnoj fakturi.