Banka pogodna

za sve vrste biznisa

Banka pogodna

za sve vrste biznisa

Zašto treba da izaberete API Bank a.d. Beograd?

Brza i efikasna realizacija dinarskih plaćanja po svim osnovama.

Transakcije se izvršavaju u najkraćem roku po konkurentnim cenama.

Najviši stepen bezbednosti.

Maksimalan komfor za klijente.

Domaći platni promet

 • Gotovinske uplate i isplate
 • Realizacija obračunskih plaćanja (cesija, kompenzacija, asignacija)
 • Prijem i obrada naloga pre datuma valute
 • Dostavljanje izvoda u elektronskom ili štampanom obliku
 • Sve aktivnosti po poslovima prinudne naplate
 • Izdavanje svih vrsta potvrda
 • Uvid stanja i promet po računu
Otvori račun

Inostrani platni promet

Inostrani platni promet
 • Lako i bezbedno šaljite novac u inostranstvo.
 • Saradnja sa više od 200 zemalja koje koriste više od 30 valuta.
Devizni račun
 • Plaćanja u zemlji i inostranstvu
 • Kupoprodaja deviza
Plaćanje istog dana
 • Obrađene naloge za plaćanje primljene u banku do 12 časova (elektronski) i 14 časova (u papiru) API Bank a.d. Beograd ispostaviće svojoj korespondentnoj banci istog dana.
Priliv novca iz inostranstva
 • API Bank a.d. Beograd o svim prilivima iz inostranstva primljenim do 16:00 časova dostavlja obaveštenje klijentu istog radnog dana.

Plaćanje ka inostranstvu

Za plaćanja ka inostranstvu klijent je dužan da dostavi Banci sledeća dokumenta:
Pravno lice – rezident
 • Potpisan i pečatom overen nalog za plaćanje.
 • Dokumentaciju kojom se dokazuje osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor u slučaju kreditnog posla, kreditna prijava sa NBS i dr.).
Pravno lice – nerezident
 • Kopija fakture ili ugovora.
 • Dokaz o izmirenim poreskim, carinskim i drugim obavezama prema državi iz tog posla, u skladu sa propisima.
Obaveštenje
 • O plaćanju ka zemlji članici Evropske unije do iznosa od EUR 50.000,00 (Uputstvo o sprovođenju Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, tačka 25).
 • Banka se obavezuje da će Vaš nalog za plaćanje ka zemlji članici Evropske unije do iznosa od 50.000 evra, popunjen u skladu sa navedenim Uputstvom, sa obezbeđenim pokrićem i odgovarajućom dokumentacijom, primljen do 12 časova (elektronski) i 14 časova (u papiru), biti obrađen istog dana ispostavljanjem naloga korespodentnoj banci. Nalozi primljeni posle navedenog vremenskog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana pod istim uslovima. Korespondentna banka nastojaće da izvrši nalog u skladu sa dobijenim instrukcijama, u zavisnosti od naznačene korisničke banke, sa valutom do dva radna dana.
 • Račun korisnika plaćanja će biti odobren u skladu sa poslovnom politikom banke korisnika. Prilikom slanja novca provizija se obračunava i naplaćuje u skladu sa Tarifnom politikom Banke unapred sa dinarskog ili deviznog računa klijenta ili po prijemu uplate od strane klijenta. Troškovi treće banke se naplaćuju po prijemu zaduženja od banke korespondenta po principu pokrića stvarnih troškova. U slučaju reklamacije od strane klijenta koja se odnosi na obavljenu transakciju Banka je u obavezi da na osnovu pismenog zahteva pristupi izradi upita-reklamacije i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim radnjama u cilju rešavanja reklamacije. Ukoliko se utvrdi da plaćanje po datom nalogu nije izvršeno shodno propustu klijenta, troškove upita-reklamacije snosi klijent, shodno opštim pravilima i uslovima poslovanja Banke.

Prilivi iz inostranstva

SWIFT poruka, kao dokaz da je plaćanje izvršeno klijentu se može dostaviti putem:

na određeni e-mail
SMS poruke na određeni broj

API Bank a.d. Beograd o svim prilivima iz inostranstva primljenim do 16:00 časova dostavlja obaveštenje Klijentu istog radnog dana.

Klijent je dužan da u roku od 48 časova obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate. Klijent može dostavati obaveštenje sa pomenutim podacima lično ili putem faksa. Po prijemu informacije Banka obrađuje priliv sa datumom valute iz SWIFT poruke.

U cilju da Vaš račun bude odobren u najkraćem roku, dostavite vašem ino-partneru ispravne instrukcije za naplatu u valuti u kojoj očekujete priliv.