OBAVEŠTENJE SVIM KLIJENTIMA API BANK A.D. BEOGRAD O PONUDI ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)
20.03.2020

API Bank a.d. Beograd
Balkanska 2, 11000 Beograd

U Beogradu, dana 20.03.2020. godine

Poštovani klijenti,

U skladu sa tačkom 2. stav 2 Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br.33/2020) i Odluke Izvršnog odbora API Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) br. IO-125/2020 od 20.03.2020. godine o merama i aktivnostima koje će Banka primenjivati prema dužnicima zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza, Banka svim svojim klijentima: fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima (u daljem tekstu: Klijenti) upućuje:

PONUDU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUM)

1. Banka Vam ovim putem nudi mogućnost zastoja u otplati Vaših obaveza koje imate prema Banci (u daljem tekstu: Moratorijum) koji ne može biti kraći od 90 dana odnosno od trajanja vanrednog stanja za vreme trajanja pandemije. Moratorijum podrazumeva zastoj u otplati obaveza po osnovu kredita, ali i svih drugih obaveza dužnika prema Banci.

2. Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

3. U odnosu na redovnu (ugovorenu) kamatu koju Banka obračunava za vreme trajanja Moratorijuma ista se pripisuje dugu i raspoređuje se ravnomerno na preostali rok dospeća.

4. Nakon isteka Moratorijuma Klijent nastavlja da otplaćuje kredit na način da će period otplate biti produžen za za period trajanja Moratorijuma.

5. Smatra se da je objavljivanjem ovog obaveštenja o ponudi na internet prezentaciji Banke dana 20.03.2020. godine, ponuda dostavljena svim Klijentima.

6. Ukoliko Klijent u roku od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja o ponudi, ne odbije ponudu, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

7. Klijent odbijanje ponude može dostaviti Banci u roku iz prethodne tačke ovog obaveštenja na jedan od sledećih načina:
– pisanim putem na adresu sedišta Banke: Balkanska 2, 11000 Beograd,
– elektronskim putem slanjem elektronske poruke sa emaila registrovanog u sistemu Banke na stanovnistvo@apibank.rs (fizička lica) i privreda@apibank.rs (poljoprivrednici, preduzetnici, privredna društva),
– lično u filijali na adresi sedišta Banke.

8. Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom roka od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja na internet prezentaciji Banke, odnosno 30.03.2020. godine, osim ukoliko Klijent izričito ne zahteva primenu Moratorijuma pre isteka tog roka, a nakon objave na internet stranici Banke, dostavljanjem izjave na jedan od načina koji je definisan prethodnom tačkom ovog obaveštenja.

9. Banka će primeniti moratorijum u naplati naknada za izdate garancije koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma, osim ukoliko je Klijent izričito odbio ponudu, odnosno primenu moratorijuma na način iz tačke 7 ovog obaveštenja. Sve ostale naknade koje se plaćaju od strane Klijenata prilikom izdavanja garancija, naknade za platni promet i druge naknade u vezi sa tekućim računima (održavanje tekućeg računa i dr.) se naplaćuju u skladu sa cenovnikom Banke i na takve naknade i obaveze klijenata se ne primenjuje moratorijum.

10. Za revolving i overdraft plasmane koji dospevaju pre isteka važenja moratorijuma, Banka će produžiti rok dospeća na datum nakon isteka moratorijuma, kao i rok dospeća faktura za faktoring plasmane, ukoliko bi isti bio u periodu pre isteka važenja moratorijuma.

11. Banka će Klijentima koji to budu zahtevali omogućiti i druge olakšice u smislu dodatnog produženja roka otplate ili na drugi način, a o čemu će Banka odlučivati u svakom pojedinačnom slučaju, prema potrebama konkretnog zahteva Klijenta.

12. Banka od Klijenta neće zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa otplatom tokom moratorijuma.

13. Za vreme trajanja moratorijuma, docnja ne teče i ne prijavljuje se Kreditnom Birou.

14. Za sve dodatne informacije možete pozvati naš Kontakt centar pozivom na broj: +381 11 395 2265.

S poštovanjem,

API Bank a.d. Beograd