OBAVEŠTENJE SVIM KLIJENTIMA API BANK A.D. BEOGRAD O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OLAKŠICE U IZMIRIVANJU OBAVEZA
15.03.2021

OBAVEŠTENJE SVIM KLIJENTIMA API BANK A.D. BEOGRAD
O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OLAKŠICE U IZMIRIVANJU OBAVEZA

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br.150/2020 – u daljem tekstu „Odluka“), obaveštavamo vas da ukoliko, usled pandemije COVID-19, niste u mogućnosti da izmirujete svoje obaveze prema Banci, odnosno imate poteškoće u izmirivanju tih obaveza, možete Banci podneti obrazloženi zahtev za odobravanje olakšica u skladu sa Odlukom (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev za olakšice mogu podneti svi klijenti: fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti) koji ispunjavaju sledeće uslove (kumulativno):

•  Klijent nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza usled pandemije COVID-19;
•  Klijent na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, nije bio u statusu neizmirenja obaveza u Banci, u smislu odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuje adekvatnost kapitala             banke;
•  na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana, ni jedno potraživanje od  Klijenta po osnovu ovih obaveza nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit u Banci.

Pod „obavezama“ podrazumevaju se obaveze Klijenta po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda – kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu (u daljem tekstu: Obaveza ili Obaveze). Obaveze se ne odnose na naknade za usluge Banke, kao što su usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Na obaveze Klijenta po osnovu kredita odobrenih u okviru garantne šeme Republike Srbije ili s garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije.

Smatra se da Klijent koji je fizičko lice nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

•  Klijent je na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine, u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze prema Banci;
•  Klijent na dan podnošenja Zahteva ima status nezaposlenog lica;
•  Klijent je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa;
•  stepen kreditne zaduženosti Klijenta u smislu odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke prelazi 40%, a Klijent je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog Klijenta u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara.

Smatra se da Klijent koji je poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema Banci, odnosno da može imati poteškoće u izmirivanju tih obaveza, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

•  Klijent je na dan stupanja na snagu ove odluke u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po  osnovu bilo koje obaveze;
•  Klijent u periodu do dana podnošenja Zahteva, ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini;
•  došlo je do prekida poslovanja Klijenta u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19.

Banka na osnovu obrazloženog Zahteva Klijenta može, u skladu sa svojim unutrašnjim aktima, oceniti da usled pandemije COVID-19 postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost tog dužnika da uredno izmiruje svoje obaveze prema Banci.

Materijalno značajan iznos, vezan za docnju Klijenta koja je duža od 30 dana, predstavlja iznos od najmanje 1.000,00 dinara – za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike, odnosno iznos veći od 1% potraživanja Banke po jednom proizvodu, ali ne manji od 10.000,00 dinara – za pravna lica.

Vrste olakšica koje Klijent može zahtevati su reprogram i refinansiranje.

Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za Klijenta u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove.

Reprogram kredita jeste promena uslova kredita, na način da se Klijentu omogući grejs period u otplati svih njegovih obaveza prema Banci po tom kreditu u trajanju od šest meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a rok otplate tog kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze Klijenta) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.

Refinansiranje kredita jeste odobravanje novog kredita Klijentu radi izmirenja svih obaveza koje taj Klijent ima prema Banci po osnovu postojećeg/postojećih kredita, na način da se Klijentu omogući grejs period u trajanju od šest meseci, u toku kojeg Banka ne naplaćuje obaveze po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu, a da novi ugovoreni rok otplate kredita bude definisan na način da iznos anuiteta, odnosno mesečne obaveze Klijenta po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica.

Drugi kreditni proizvodi – kreditna kartica i dozvoljeno prekoračenje računa, mogu biti obuhvaćeni olakšicama, na način da se odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu, pri čemu se period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi Klijent plaćao po tom proizvodu.

Kreditni proizvodi sa ugovorenim specifičnim načinom izmirenja obaveza (npr. balloon repayment, bullet repayment, revolving) mogu biti obuhvaćeni olakšicama na način da im se odobri grejs period, pri čemu se period otplate produžava najmanje za trajanje grejs perioda.

Ako Banka Klijentu odobri olakšice, smatra se da je docnja u izmirivanju obaveza tog Klijenta prema Banci po osnovu kredita odnosno drugog kreditnog proizvoda koji se reprogramira, odnosno refinansira prestala da teče danom podnošenja Zahteva, a docnja Klijenta prema Banci utvrđuje se prema novom ugovorenom planu otplate.

Olakšice mogu biti ugovorene tako da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje u toku trajanja tog perioda ili nakon prestanka tog perioda, u zavisnosti od toga za koji se model olakšice Klijent opredeli u Zahtevu.

Ako je ugovoreno da se kamata obračunata za vreme trajanja grejs perioda naplaćuje nakon prestanka tog perioda, kamata može da se pripiše dugu, a raspoređuje se ravnomerno na rok otplate, pri čemu će Banka s tom činjenicom upoznati Klijenta pre zaključenja ugovora, odnosno početka primene grejs perioda.

Na obaveze Klijenta po osnovu kamate obračunate za vreme trajanja zastoja u otplati obaveza (moratorijuma) u smislu propisa o privremenim merama za banke u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, olakšica se primenjuje na način da se ta kamata naplaćuje nakon prestanka grejs perioda, nastavlja da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

Klijent olakšice može koristiti za jedan ili za više kreditnih proizvoda.

Zahtev se može podneti najkasnije do 30. aprila 2021. godine, na jedan od sledećih načina:
•  pisanim putem na adresu sedišta Banke: Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 11000 Beograd,
•  elektronskim putem slanjem elektronske poruke sa emaila registrovanog u sistemu Banke na: olaksice@apibank.rs,
•  ično u filijali na adresi Balkanska 2, Beograd i/ili Makedonska 44, Beograd i/ili Narodnog fronta 12, Novi Sad.

Banka je dužna da o Zahtevu odluči i o svojoj odluci obavesti Klijenta u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva.

Banka ne naplaćuje posebnu naknadu za preduzimanje opisanih mera i aktivnosti, kao ni troškove koje može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu Zahteva Klijenta, osim troškova neophodnih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro ili katastar nepokretnosti i sl.).

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem sledećih brojeva telefona: +38111/3952-263 za filijalu u Beogradu, i +38121/2155-1014 za filijalu u Novom Sadu.

S poštovanjem,

API BANK A.D. BEOGRAD