PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA ODGOVORNO ZA BUDUĆNOST
18.01.2021

Na osnovu člana 232. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja), API Bank akcionarsko društvo Beograd, sa sedištem na adresi Bulevar Vojvode Bojovića, 11000, Stari Grad, Beograd, PIB:105701111, matični broj: 20439866 (u daljem tekstu „Organizator“), usvaja


PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„ODGOVORNO ZA BUDUĆNOST“

1. OPŠTE ODREDBE

1.1 Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom ODGOVORNO ZA BUDUĆNOST (u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“).

1.2 Nagradni konkurs počinje 18.01.2021. godine u 00:00 časova i završava se 22.01.2021. godine u 16:59 časova.

2. MESTO ORGANIZOVANJA NAGRADNOG KONKURSA

2.1 Nagradni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije izuzev AP Kosova i Metohije.

3. OPIS NAGRADNOG KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA

3.1. Pravo učešća na Nagradnom konkursu imaju fizička lica, koja su državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji, izuzev lica sa prebivalištem na teritoriji AP Kosova i Metohije, koja u periodu trajanja Nagradnog konkursa postupe na način opisan u tački 3.5 ovih Pravila.

3.2 Maloletna lica imaju pravo da učestvuju na Nagradnom konkursu u skladu sa važećim propisima. Lice može učestvovati na Nagradnom konkursu u granicama svoje sposobnosti. Lica koja nemaju poslovnu sposobnost učestvuju uz pristanak zakonskog zastupnika, odnosno dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti uz pristanak staratelja i uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

3.3 Pravo učešća na Nagradnom konkursu nemaju zaposlena lica kod Organizatora, ili bilo kog drugog pravnog lica koje učestvuje u organizovanju i sprovođenju Nagradnog konkursa odnosno bilo koje lice koje odlučuje o dodeljivanju nagrada, kao i članovi uže porodice ovih lica (supružnici, vanbračni partneri, deca, roditelji i druga lica koja sa njima žive na istoj adresi).

3.4. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši proveru gore navedenih uslova.

3.5 Da bi lice učestvovalo na Nagradnom konkursu potrebno je da:
1. Zaprati Facebook profil @APIbankBeograd,
2. Ostavi u komentaru objave na koji način planira da brine o svom okruženju u 2021. godini

3.6 Postupanjem na gore opisani način smatraće se da je lice podnelo prijavu na Nagradni konkurs. Učesnici svoje prijave mogu podneti svakog dana tokom trajanja Nagradnog konkursa.

3.7 Učesnik koji postupi na opisan način i koji se uredno prijavi na Nagradni konkurs, svojom radnjom neopozivo prihvata ova Pravila Nagradnog konkursa.

3.8 Regularnom prijavom smatra se isključivo prijava poslata na način predviđen ovim Pravilima. Postupanje na način koji nije predviđen ovim Pravilima odnosno suprotno ovim Pravilima, te neispunjenje bilo kog uslova za učešće u Nagradnom konkursu će dovesti do diskvalifikacije učesnika.

4. ODLUČIVANJE O DODELI NAGRADA

4.1 Na kraju Nagradnog konkursa o dobitnicima nagrada će se odlučivati na osnovu iskazane spremnosti učesnika da brinu o svom okruženju i njihove kreativnosti tako da nagrade dobijaju najspremniji i najkreativniji učesnici.

4.2 O dodeljivanju nagrada na Nagradnom konkursu odlučivaće žiri iz Digitalne agencije Flexis d.o.o.

5. NAGRADE I NAGRADNI FOND

5.1 Po završetku Nagradnog konkursa biće dodeljeno ukupno 8 nagrada.

5.2 Nagrada se sastoji iz biorazgradive hemijske olovke i biorazgradive šolje, eko notesa, torbe za kupovinu i pakovanja zasadivog semena kafe.

5.3 Nagrade ne mogu biti zamenjene za drugu nagradu ili protivvrednost. Nagrade nije moguće preneti na treću osobu. Nagrade se dodeljuju u viđenom stanju. Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

6. INFORMISANJE UČESNIKA

6.1 Učesnici na Nagradnom konkursu će o ovim Pravilima biti obavešteni putem linka u opisu objave o konkursu na Facebook stranici @APIbankBeograd i na web sajtu www.apibank.rs.

7. OBAVEŠTENJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

7.1 Učesnici će biti obavešteni o dodeljivanju nagrade putem komentara koji će biti objavljen u okviru Nagradne objave na Facebookz stranici @APIbankBeograd, na način što će korisnički nazivi učesnika biti označeni u komentaru.

7.2 Učesnici, kojima se dodeljuju nagrade, biće pozvani da u roku od 24 časa dostave svoje podatke u inbox Facebook stranice @APIbankBeograd radi isporuke nagrada, i to sledeće podatke:

1. Ime i prezime
2. kontakt telefon
3. adresu stanovanja

7.3 Maloletna lica koja nisu navršila 15 godina dužna su da dostave i pisani pristanak zakonskog zastupnika za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

7.4 Poslovno nesposobna lica dužna su da obezbede pristanak zakonskog zastupnika, a dete bez roditeljskog staranja i punoletno lice koje je lišeno poslovne sposobnosti, pristanak staratelja uz prethodnu saglasnost organa starateljstva, za učestvovanje na Nagradnom konkursu i objavu video zapisa u smislu ovih Pravila.

7.5 Ukoliko se učesnik čiji je korisnički naziv označen u komentaru Organizatora, ne odazove u roku od 24 časa i ne dostavi sve, potpune i tačne podatke, kao i ukoliko učesnik ne obezbedi sve potrebne saglasnosti i odobrenja i /ili ako ne ispunjava uslove iz ovih Pravila, nagrada će biti dodeljena drugom učesniku koji je odabran pod uslovima i na način propisan ovim Pravilima. Učesniku koji ne bude dostupan za informisanje o osvojenoj nagradi i načinu preuzimanja nagrade, iz razloga za koje Organizator ne odgovara, odnosno onom učesniku koji ne dostavi Organizatoru blagovremeno, tačne i potpune podatke za potrebe dodele nagrade, i/ili koji ne ispunjava uslove za učestvovanje na Nagradnom konkursu, kao i onom učesniku koji ne obezbedi potrebnu saglasnost i pristanak shodno članu 7.4 ovih Pravila, nagrada neće biti dodeljena. Organizator nema nikakvih daljih obaveza prema ovim učesnicima.

7.6 Nagrade će biti isporučene putem pošte ili kurirske službe o trošku Organizatora. U slučaju nedodeljivanja dela nagrada zbog nedovoljnog odziva učesnika, neodazivanja učesnika pozivu, usled prekida nagradnog konkursa, odnosno u drugim slučajevima kada nije moguće uručenje nagrada bez krivice Organizatora, nedodeljene nagrade ostaju Organizatoru.

7.7 Po primopredaji nagrada Organizator nema bilo kakvih daljih obaveza prema dobitnicima u vezi sa nagradom.

8. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

8.1 Podnošenjem prijave na Nagradni konkurs na način opisan ovim pravilima, smatra se da su učesnici pročitali Pravila i da su sa njima saglasni te da na taj način pristaju i daju saglasnost da Organizator može, u svosjtvu rukovaoca podataka i u skladu sa ovim Pravilima, obrađivati njihove podatke o ličnosti, odnosno prikupljati i koristiti za vreme trajanja ovog nagradnog konkursa i određeno vreme nakon njegovog okončanja, i to u svrhu dodele njime obuhvaćenih nagrada, odnosno radi ispunjenja zakonske obaveze Organizatora shodno Zakonu o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) i drugim propisima. Pravni osnov ove obrade ličnih podataka je saglasnost učesnika na Nagradnom konkursu, odnosno ispunjenje pravnih obaveza Organizatora.

8.2 Učesnik je dužan dati istinite, tačne i potpune podatke o svojoj ličnosti.

8.3 Podnošenjem prijave na Nagradnom konkursu, učesnik potvrđuje da ispunjava uslove za učestvovanje i da je pročitao, razumeo i da prihvata ova Pravila kao i Politiku o zaštiti privatnosti Organizatora Nagradnog konkursa koja je objavljena na internet stranici
– https://www.apibank.rs/stanovnistvo/e-banking/bezbednost/.

8.4 Obrada podataka o ličnosti maloletnih lica, u korišćenju usluga informacionog društva, koja nisu navršila 15 godina može se vršiti isključivo uz pristanak roditelja odnosno zakonskog zastupnika maloletnog lica.

8.5 Učesnik se može povodom obrade njegovih podataka o ličnosti obratiti Organizatoru korišćenjem dole-navedenih kontakt podataka:

Adresa: API Bank a.d. Beograd, ulica Bulevar vojvode Bojovića 6-8, Beograd
Centrala: +381 11 395 22 13
E-mail: info@apibank.rs.

8.6 Organizator zadržava pravo promene Politike o zaštiti privatnosti, o čemu će učesnici biti obavešteni objavom na internet stranici www.apibank.rs.

8.7 Učesnici imaju, u pogledu svojih ličnih podataka i u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), pravo da zatraže informacije o njihovoj obradi, da zahtevaju da im pristupe, kao i da traže njihovu kopiju, ispravku ili brisanje, ograničenje njihove obrade, kao i, ukoliko je primenljivo, pravo na prigovor i na prekid njihove obrade, kao i pravo na njihov prijem ili prenos u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu. Učesnici imaju pravo na opoziv pristanka na obradu u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je na osnovu pristanka vršena pre opoziva. Obrada podataka nakon opoziva nije dozvoljena osim ukoliko za nju postoji drugi pravni osnov. Učesnik ima pravo i da podnese pritužbu Povereniku u slučaju obrade njegovih podataka suprotno važećim propisima.

8.8 Pristup podacima o ličnosti učesnika Nagradnog konkursa odnosno dobitnika imaće Flexis Consulting (dalje u tekstu: ,,Obrađivač’’) sa sedištem na adresi Zeleni Venac 12, 11 000 Beograd, mb: 20655259, PIB: 106663307, kao lice angažovano od strane Organizatora za potrebe organizovanja i sprovođenja Nagradnog konkursa i dodele nagrada u skladu sa ovim Pravilima. Obrađivač će podatke o ličnosti učesnika obrađivati samo i isključivo radi ostvarenja navedene svrhe i u skladu sa instrukcijama Organizatora.

8.9 Organizator Nagradnog konkursa ne namerava da iznese podatke o ličnosti učesnika u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

8.10 Organizator će čuvati podatke o ličnosti učesnika onoliko vremena koliko je, shodno odredbama ovih Pravila, potrebno za sprovođenje Nagradnog konkursa i za dodelu njime predviđenih nagrada, odnosno onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjenje zakonskih obaveza Organizatora. Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka pre završetka Nagradnog konkursa ili pre završetka dodele nagrada obuhvaćenih Nagradnim konkursom, onemogućava dalje učešće na Nagradnom konkursu, odnosno dodelu nagrada, tim učesnicima.

9. PREKID NAGRADNOG KONKURSA I PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

9.1 Organizator će prekinuti Nagradni konkurs ukoliko u periodu trajanja konkursa nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema učesniku u najvećoj mogućoj meri u kojoj je to zakonom dozvoljeno. U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu Nagradnog konkursa putem obaveštenja na Facebook stranici @APIbankBeograd.

9.2 Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Facebook stranici @APIbankBeograd.

10. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

10.1 Učesnik koji učestvuje u Nagradnom konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Učesnici su dužni da se pridržavaju Pravila ovog Nagradnog konkursa i u slučaju nepoštovanja istih smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku dodele nagrada.

10.2 Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih nedostataka u podacima učesnika, nedostacima u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

10.3 Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje na Nagradnom konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena Pravila.

10.4 Učesnik garantuje da neće kršiti prava trećih lica, odnosno da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za učestvovanje na Nagradnom konkursu, u suprotnom Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema ovog učesniku i/ili trećim licima čija su prava povređena. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj podataka koji pošalje Organizatoru, kao i za posledice njihovog objavljivanja.

10.5 Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje Internet konekcije) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom ili u vezi sa Nagradnim konkursom.

10.6 Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući i stvarnu štetu i izgubljenu dobit) koja nastane kao posledica učestvovanja na Nagradnom konkursu i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

11. STUPANJE NA SNAGU

11.1 Ova Pravila stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo danom objavljivanja na Facebook stranici @APIbankBeograd.

12. PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

12.1 Učešćem na Nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradnog konkursa između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće za rešavanje spora će biti nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.

 

 

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA