Pametna štednja

ulog za budućnost!
Počnite da štedite sada

Pametna štednja

ulog za budućnost!
Počnite da štedite sada

Štednja u valuti USD

OROČENJE SA ISPLATOM KAMATE PO ISTEKU PERIODA OROČENJA

Kalkulator depozita

Iznos depozita
Period depozita (u mesecima)
1 3 6 12
meseca
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)
3.90 %
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou)
3.31 %
Poreska obaveza 15%
105 $
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu (bez poreza)
105 000.83 $
* Sve informacije su predstavljene u svrhu informativnog upoznavanja i nisu javna ponuda.

Štednja – uslovi i reprezentativni primer

  • Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope: Poreska obaveza – 15,00%
  • Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja: Bez dodatnih troškova
  • Prilikom oročavanja sredstava, klijentu se pored oročenog računa otvara i tekući devizni račun, na koji se po isteku perioda oročenja prenosi pripisana kamata i glavnica.

Garancija za depozit

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji «Agencija za osiguranje depozita».