OBAVEŠTENJE SVIM KLIJENTIMA API BANK A.D. BEOGRAD O PRESTANKU ZASTOJA U OTPLATI OBAVEZA (MORATORIJUMA)
26.06.2020

Poštovani klijenti,
Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Sl. glasnik
RS“, br. 33/2020) Narodne banke Srbije određen je zastoj u otplati obaveza (moratorijum)
klijenata banaka, u trajanju od 90 dana.
Moratorijum u otplati Vaših obaveza prema API Bank ad Beogard automatski je primenjen
počev od 30. marta 2020. godine (osim ako se niste obavestili Banku da odbijate
moratorijum). API Bank a.d. Beograd Vas ovim putem obaveštava da je poslednji dan
moratorijuma 29. jun 2020. godine. Dakle, počev od 30. juna 2020. godine zastoj u otplati
Vaših obaveza prema Banci se više ne primenjuje.
U skladu sa navedenim, po isteku perioda moratorijuma Banka će Vam dostaviti novi plan
otplate kredita sa svim bitnim elementima (stanje duga nakon prestanka moratorijuma,
prikaz anuiteta odnosno tačnog iznosa glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda,
rok dospeća i efektivnu kamatnu stopu).

S poštovanjem,
API Bank a.d. Beograd